Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden trainingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:

Deelnemer

De natuurlijke persoon die een Overeenkomst heeft gesloten voor een Opleiding en/of  Event van Videosnacks.

Event

Evenementen georganiseerd door Videosnacks.

Opleiding

Trainingen, online cursussen, masterclasses, opleidingen of andere leerproducten georganiseerd door Videosnacks.

Artikel 2 – Inschrijving

2.1 Inschrijven voor een Opleiding of Event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Videosnacks bevestigt per e-mail op het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres separaat de inschrijving.

2.2 Videosnacks behoudt zich het recht voor een inschrijving door de Deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door Videosnacks wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de Deelnemer te vervallen. Videosnacks zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na weigering terugbetalen aan de geweigerde Deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht.

2.3 Door de inschrijving aanvaardt de Deelnemer tevens de Algemene Voorwaarden en verklaart de Deelnemer een exemplaar daarvan ter beschikking te zijn gesteld.

Artikel 3 – Uitschrijving  Opleiding

3.1 Uitschrijving kan alleen per e-mail. Een uitschrijving is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging van Videosnacks heeft ontvangen op het e-mailadres dat hij bij de inschrijving heeft opgegeven. Uitschrijving voor een Opleiding en online cursus kan via team@videosnacks.nl

3.2 De Deelnemer heeft bij het door Videosnacks beëindigen van een Overeenkomst m.b.t. een Opleiding of Event geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid voor de kant van Videosnacks is uitgesloten. Deelnemer heeft bij beëindiging slechts recht op de remedies in deze artikelen 3.3 (in geval van Opleiding) en/of 4 (in geval van Events) vermeld.

3.3

a. Tot 60 dagen voor aanvang van een Opleiding bedragen de annuleringskosten 10% van het opleidingsbedrag (excl. btw).

b. Tussen 60 en 30 dagen voor aanvang van een Opleiding bedragen de annuleringskosten 20% van het opleidingsbedrag (excl. btw).

c. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang tot de start van een Opleiding bedragen de annuleringskosten 50% van het opleidingsbedrag (excl. btw).

d. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang tot de start van een Opleiding bedragen de annuleringskosten 100% van het opleidingsbedrag (excl. btw).

3.4 Bij het niet verschijnen van de Deelnemer van een Opleiding is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd. Wil de deelnemer de opleiding alsnog op een ander moment volgen, dan moet hij zich opnieuw inschrijven en de kosten van de nieuwe inschrijving betalen.

3.7 Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten, althans het overeengekomen bedrag kan alleen indien er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. Videosnacks bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is.

Artikel 4 – Uitschrijving Events

4.1 Uitschrijving kan alleen per e-mail. Een uitschrijving is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging van Videosnacks heeft ontvangen op het e-mailadres dat hij bij de inschrijving heeft opgegeven per mail. Uitschrijving van een Event kan via team@videosnacks.nl

4.2 Tot 30 dagen voor aanvang van het Event is kosteloze uitschrijving en restitutie van het inschrijfgeld door de Deelnemer mogelijk. Bij uitschrijving door de Deelnemer tussen 30 dagen en 7 dagen voor de startdatum van het Event wordt €75,- in rekening gebracht. Bij uitschrijving door de Deelnemer vanaf 7 dagen voor de startdatum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

4.3 In alle gevallen is het mogelijk om het ticket over te dragen aan een collega of relatie. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar team@videosnacks.nl met de contactgegevens van de collega of relatie. Overdragen van een ticket is kosteloos en dient tenminste 24 uur voor aanvang van het evenement bij Videosnacks schriftelijk gemeld te worden.

Artikel 5 – Wijziging

5.1 Indien door omstandigheden een Opleiding of Event onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Videosnacks trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) Opleiding of Event op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en Videosnacks de Opleiding geen doorgang laat vinden zal Videosnacks het inschrijfgeld restitueren aan de Deelnemer. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de Deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de Opleiding of het Event. Deelnemer heeft bij wijziging slechts recht op de remedies in dit artikel 5 vermeld.

5.2 a. Bij afmelding door ziekte bij een Opleiding brengen we €55,- excl. btw aan administratiekosten in rekening.

b. In geval van ziekte bij een online cursus krijgt de Deelnemer naderhand de opname toegestuurd en moet de Deelnemer de overeengekomen vergoeding volledig betalen. Er zal nooit recht zijn op restitutie van het reeds betaalde bedrag, indien de Deelnemer niet in de gelegenheid is aan het online cursus deel te nemen.

5.3 Videosnacks behoudt zich het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door een andere bekwame trainer of spreker, zonder enig recht op ontbinding door de Deelnemer.

5.4 Tot 14 dagen voor aanvang van een Opleiding is het mogelijk je inschrijving kosteloos te verplaatsen als de training ook op een alternatieve datum wordt aangeboden. Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de Opleiding zal €125,- excl btw. in rekening worden gebracht. De factuurdatum en betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur blijven van kracht.

5.5 Aan informatie op de Website en andere online platforms en media waarop/waarin uitingen van Videosnacks staan vermeld aangaande Opleidingen of Events kunnen geen rechten worden ontleend.

5.6 Videosnacks behoudt zich het recht voor het opleidings- of eventprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de Deelnemer in te lichten en zonder dat daarmee door de deelnemer een recht van ontbinding toekomt.

5.7 Videosnacks behoudt zich het recht voor de locatie en/of het tijdstip van de Opleiding of het Event te veranderen, de Opleiding of het Event op te schorten of de Opleiding of het Event geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende inschrijvingen. Er zijn onvoldoende inschrijvingen wanneer daar naar mening van Videosnacks sprake van is. Dit kan per Opleiding en Event verschillen. De Deelnemer zal hierover in het algemeen uiterlijk één week voorafgaande aan de Opleiding of het Event geïnformeerd worden. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn overschreden worden en geldt een minimale termijn van 24 uur voorafgaande aan de Opleiding of het Event.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Videosnacks verzendt per e-mail op het bij inschrijving opgegeven e-mailadres een factuur (als PDF-bestand). De Deelnemer is verplicht voorafgaand aan de Opleiding of het Event het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6.2. Binnen 2 weken na inschrijving verstuurt Videosnacks de factuur. Videosnacks hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. De deelnemer dient zich aan deze betalingstermijn te houden, ongeacht het moment van inschrijving en/of de startdatum van de opleiding.

6.3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling, behoudt Videosnacks zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit laat de reeds aangegane betalingsverplichting echter onverlet.

6.4 In geval van niet tijdige of onvolledige betaling is de Deelnemer de wettelijke handelsrente ex art.6:119a Rv en buitengerechtelijke incassokosten van 15% over het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van 50 euro per openstaande factuur.

Artikel 7 – Concurrerende diensten

7.1 De informatie in Opleiding en Events is uitsluitend bedoeld voor toepassing van die informatie voor marketingdoeleinden.

7.2 Het is Deelnemer niet toegestaan informatie uit de Opleidingen of Events te gebruiken voor met de Diensten van Videosnacks concurrerende diensten, waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: het geven van opleidingen, trainingen, cursussen, masterclasses en/of presentaties.

Artikel 8 – Evaluatie

8.1 Videosnacks spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de Opleidingen en Events. Na afloop ontvangt de Deelnemer mogelijk een evaluatieformulier.

Videosnacks zal dat geheel anoniem verwerken om de Opleidingen en Events waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers, sprekers en andere betrokkenen te beoordelen.

8.2 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Videosnacks geleverde opleidingen en events dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Videosnacks kenbaar worden gemaakt via team@videosnacks.nl of t.a.v. Videosnacks, Marterkoog 13 1822 BK Alkmaar. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.